Řád klubu

Sportovní středisko – plavecký klub Česká Lípa

Obecné zásady

I. Základní ustanovení

1. Plavecký klub je od založení Sportovního střediska se sídlem v České Lípě, Heroutova1737, IČO 68983981, dne 16.2.1999, jeho součástí a působí v souladu s jeho stanovami a stanovami ČSPS.

2. Svou činnost plavecký klub provozuje v plaveckém bazénu Sever na základě smlouvy s provozovatelem.

II. Tréninky a závody

1.            Tréninky

–          účast na všech trénincích je povinná a to i v případech, že trénink bude v sobotu, v neděli nebo v době prázdnin

–          neúčast na trénincích bude postihována:

a) závodník nebude nominován na závody

b) závodník bude přeřazen do výkonnostně slabší skupiny

c) přeřazení do kroužku plavání

–          trénink zahajuje a ukončuje vždy trenér, do prostor plaveckého bazénu mají plavci přístup pouze na pokyn trenéra

–          vedoucí trenér rozděluje plavce dle výkonnosti do skupin a rozhoduje o průběhu a způsobu tréninku, trénink dle rozpisu vede příslušný trenér skupiny (při jeho neúčasti zvolený zástupce) a ten doporučuje jednotlivce pro nominaci na vypsané závody

–          všichni jsou povinni dodržovat zásady slušného chování i v tréninkových prostorech tj. na bazénu a v jeho okolí – hlavně vůči zaměstnancům

2.         Závody

–          přihlášení a nominaci závodů zajistí vedoucí trenér (pracovník STK)

–          termíny závodů a nominační seznamy budou vždy včas umístěny na domluveném místě

–          závodník se musí zúčastnit všech naplánovaných akcí a podřídit se stanovenému časovému a organizačnímu režimu

–          závodník musí dodržovat zásady slušného chování vůči svým vedoucím, trenérům i ostatním sportovcům a představitelům ČSPS

–          dále dodržuje pokyny trenérů a pomáhá jim udržet kázeň a pohodu v družstvu

–          za závodníky zodpovídá trenér (jeho zodpovědnost začíná převzetím závodníků v místě závodů a končí předáním rodičům nebo doprovodu na závody – řidiči, viz bod doprava na závody)

–          rodiče ani nikdo jiný nezasahuje do jeho činnosti, tj. všechny dotazy a problémy řeší trenér (rodiče vykonávají činnost související se závody pouze po vzájemné dohodě s trenérem)

3.            Omluvy ze závodů

–          nejpozději po tréninku ve středu v týdnu konání závodů

–          pokud nedojde k omluvě do tohoto termínu, závodník platí veškeré náklady spojené se závodem i přes jeho neúčast (startovné, ubytování, strava, náklady na dopravu, …)

4.            Finanční spoluúčast na závodech

–          o úhradě a její výši rozhoduje předseda PKČL eventuelně ve spolupráci s VV PKČL

–          všechny finanční pohledávky týkající se závodů musí být uhrazeny vždy nejpozději ve středu v týdnu před závodem

–          nedojde-li k platbě včas, bude závodník ze závodu odhlášen

5.            Doprava na závody

–          před každými závody bude viset na domluveném místě informační list s nominací, technickými údaji k závodům (nepřijatí závodníci budou vyškrtnuti)

–          rodiče přijatých závodníků se vždy včas  dohodnou  mezi  sebou  a  zapíší (oznámí trenérovi), kdo  a  s  kým  jede  na   příslušné závody – nejpozději ve středu v týdnu kdy se závody konají

–          kdo si včas nezajistí dopravu, bude ze závodů odhlášen

–          před odjezdem na závody bude určeno místo srazu plavců, trenéři si svěřence přebírají až v místě konání závodů (po dobu přepravy na závody za ně neodpovídají!)

–          každý řidič zodpovídá za přepravované závodníky až do doby jejich předání trenérům v místě konání závodů a totéž platí i při zpáteční cestě až do předání závodníků rodičům (není tedy ničí povinnost kohokoli vozit – vše záleží pouze na vzájemné dohodě)

–          požaduje-li někdo z řidičů finanční příspěvek na cestu (náklady PHM), musí toto sdělit předem (nejpozději poslední středu před závody), vyrovnání bude provedeno pověřenou osobou

6.         Placení pravidelných příspěvků

–          úhrada příspěvků je vždy na celé kalendářní období ve stanovené výši pro jednotlivé skupiny (po dohodě lze platbu rozdělit na pololetní, čtvrtletní nebo měsíční splátky)

–          první platba vždy před prvním tréninkem nové plavecké sezóny

–          v případě měsíčních splátek musí být úhrada provedena do 20. dne v měsíci na měsíc následující (platba předem na období následující platí i pro čtvrtletní a pololetní úhrady)

–          způsob platby – bezhotovostním převodem na bankovní účet PK

–          dokud nebude uhrazena platba na další období, bude plavec vyloučen z tréninku až do doby zaplacení, nebude nominován na závody, ani se účastnit závodů, na které byl již nominován (bez nároku na snížení platby o neabsolvované tréninky)

7.         Zdraví a výživa

–          všichni plavci mají povinnost informovat trenéra o doplňcích speciální výživy pro sportovce, které užívají pravidelně nebo pouze při závodech (zákaz užití dopingu v jakékoliv formě)

–          totéž platí i o lécích a vitamínech i v případech jsou-li předepsány lékařem

–          svého trenéra vždy včas informují o zdravotních problémech

–          jinou sportovní činnost (závodní či rekreační) budou plavci provozovat pouze po konzultaci s osobním trenérem

–          všichni dodržují optimální denní režim sportovce, zásady správné životosprávy, výživy i hygieny, dbají na své zdraví a fyzickou kondici, neoddávají se činnostem a záležitostem, které škodí zdraví a snižují výkonnost

Schváleno VV SS-PK ČL dne 3.9. 2009