Dokumenty

S T A N O V Y

Čl. I

1.      Sportovní středisko – Plavecký klub Česká Lípa (dále jen „organizace“) je nezávislou dobrovolnou organizací sdružující fyzické a právnické osoby s cílem uspokojování jejich potřeb a zájmů formou sportovního vyžití na příslušném územním obvodu.

2. Organizace má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými předpisy.

3. Sídlem organizace je Heroutova 1737, Česká Lípa.

Čl. II

Poslání a cíle

1. Posláním organizace je zabezpečovat rozvoj sportovní a tělovýchovné činnosti – zejména sportovního plavání dětí a mládeže v obvodu své působnosti a vytvářet všem členům podmínky pro jejich činnost.

2. K naplnění tohoto poslání organizace v úzké spolupráci s ČSPS a dalšími sportovními svazy, základními a mateřskými školami v Č. Lípě, Domem dětí a mládeže v Č. Lípě a OV ČSTV:

a) zpracovává koncepci sportovní a tělovýchovné činnosti – zejména plavecké činnosti dětí a mládeže v rámci své působnosti

b) vytváří ekonomické předpoklady k rozvoji své činnosti a v něm sdružených členů

c) spoluvytváří podmínky a odpovídá za úroveň sportovní a tělovýchovné činnosti –

– zejména plavecké přípravy svých členů

d) chrání práva a oprávněné zájmy svých členů související s činností organizace

e) k zajištění svého poslání provozuje hospodářskou činnost, za tím účelem může zřizovat svá hospodářská a účelová zařízení

Čl. III

Organizační uspořádání a orgány organizace

1. Nejvyšším orgánem organizace je valná hromada. Svolává ji výkonný výbor nejméně jednou za rok. Mimořádná valná hromada může být svolána na žádost nejméně 50% členů organizace.

2. Valná hromada je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

3. Valná hromada zejména:

a) projednává zprávu o činnosti a hospodaření organizace

b) schvaluje plán práce a rozpočet organizace

c) zřizuje komise jako poradní odborné orgány

d) volí předsedu, výkonný výbor a revizní orgány organizace na období 4 roky

e) rozhoduje o vstupu organizace do jiných organizací a sdružení i o vystoupení z nich, o ekonomické účasti na jejich činnosti, jakož i o jiných formách spolupráce

f) volí zástupce do orgánů jiných organizací a sdružení, na jejichž činnosti se podílí

g) schvaluje stanovy a jiné předpisy, které svým významem přesahují obvyklou operativní činnost

h) plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru

i) schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků

j) rozhoduje o zániku organizace a způsobu likvidace jejího majetku

k) rozhoduje o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí

4. Výkonný výbor je výkonným orgánem organizace, který řídí její činnost v období mezi zasedáními valné hromady. Skládá se ze 3-5 členů a jeho funkční období je 4 roky. Svolává ho předseda organizace zpravidla jedenkrát měsíčně.

5. Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se výkonný výbor doplnit až do jedné třetiny svých členů.

6. Jednání výkonného výboru řídí předseda organizace. Výkonný výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy organizace.

7. Výkonný výbor zejména:

a) vydává předpisy organizace operativního charakteru

b) schvaluje strukturu aparátu organizace a přijetí pracovníků do pracovněprávního vztahu k organizaci

c) rozpracovává závěry valné hromady a zodpovídá za jejich realizaci

d) rozhoduje o vyloučení člena z organizace

e) plní další úkoly uložené valnou hromadou

8. Členství ve výkonném výboru zaniká:

a) uplynutím funkčního období

b) odvoláním z funkce

c) vzdáním se funkce

d) zánikem členství v organizaci

9. Činnost organizace mezi zasedáními výkonného výboru řídí a za její výsledky zodpovídá předseda organizace. Je reprezentantem organizace navenek a je oprávněn za organizaci jednat a činit právní úkony ve všech věcech.

10. Funkce předsedy organizace končí ze stejných důvodů jako u členů výkonného výboru podle čl. III, odst. 8. těchto stanov

Čl. IV

Členství, práva a povinnosti

1. Členství v organizaci je dobrovolné. Členem organizace se může stát fyzická a právnická osoba nebo jiný kolektiv, které mají předpoklady podílet se na rozvoji činnosti organizace a souhlasí s těmito stanovami.

2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky za člena organizace doručené výkonnému výboru organizace.

3. Člen organizace má právo:

a) podílet se na činnosti organizace a využívat k tomu jejího zařízení

b) volit a být volen od 18 let věku do orgánů organizace

c) prostřednictvím orgánů organizace rozhodovat o její činnosti

d) obracet se na orgány organizace se svými podněty, návrhy, stížnostmi, dotazy apod. s právem jejich vyřízení

4. Člen organizace je povinnen:

a) aktivně se podílet na činnosti organizace

b) chránit majetek organizace a pečovat o jeho zvelebování a rozšiřování

c) platit na účet organizace stanovené členské příspěvky

d) dodržovat stanovy organizace a plnit rozhodnutí přijatá jejími orgány

5. Členství v organizaci zaniká:

a) vystoupením

b) vyškrtnutím

c) vyloučením

d) úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby

6. Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoli vystoupit z organizace. Členství zaniká uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo rozhodnutí o vystoupení písemně doručeno organizaci.

7. Neplatí-li člen stanovené příspěvky po dobu nejméně 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, zaniká jeho členství v organizaci vyškrtnutím, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém tato lhůta uplynula.

8. Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v organizaci, může valná hromada (výkonný výbor) rozhodnout o jeho vyloučení. Členství zaniká dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Opětovné členství takového člena je možné jen se souhlasem orgánu, který jej vyloučil.

9. Práva a povinnosti členů – právnických osob nebo jiných kolektivů realizují jejich oprávnění zástupci v orgánech organizace nebo přímo jejich individuální členové.

Čl. V

Majetek a hospodaření organizace

1. Majetek organizace tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

2. Zdrojem majetku jsou zejména:

a) majetek, majetková práva a stavy účtů

b) příspěvky členů

c) dobrovolné příspěvky, dotace a dary

d) příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, společenské, kulturní, obchodní a jiné hospodářské činnosti

3. Hospodaření organizace se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou na jeden rok.

4. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat – předseda organizace a další jím písemně pověření členové výkonného výboru, popřípadě pracovníci organizace.

5. O nabývání, pozbývání a převodech movitého a nemovitého majetku organizace a výdajích v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený plán a rozpočet rozhoduje výkonný výbor.

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

1. Právní úkony jménem organizace činí předseda na základě čl. III, odst. 9 těchto stanov a další členové, pracovníci organizace nebo jiné osoby na základě a v rozsahu písemně udělené plné moci.

2. Je-li k platnosti hospodářsko-právních úkonů předepsána právní norma, je třeba podpisů dvou oprávněných zástupců organizace.

3. Za členy organizace podle čl. IV, odst. 2 těchto stanov se ke dni její registrace u příslušného orgánu státní správy považují všichni dosavadní členové.

Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou dne 20.1. 1999

Tomáš Choc

předseda organizace